Nyheter‎ > ‎

Cykelutredningen

Cykelutredningen 2012

I förslag om att cykla på vanlig körbana glöms 2-hjuliga lastcyklar med bred last.

Cyklar ska få föras på en körbana även om det finns en cykel- bana, om särskild försiktighet iakttas och det är lämpligare med hänsyn till fordonets bredd och cykeln har fler än två hjul eller är utrustad med cykelkärra eller sidovagn. Skälet till den före- slagna ändringen är att underlätta framkomligheten för cyklister

21

Sammanfattning

SOU 2012:70

då cykelbanor ofta inte är dimensionerande för denna typ av fordon. I övrigt har jag inte funnit skäl att utvidga möjligheterna att cykla på körbanan. Inte heller har jag funnit skäl att utöka möjligheterna för cyklister att färdas i bredd. 
Comments