Lastcykel i cykeljour

Trafikkontoret i Stockholms har tagit fram en elbil som ska patrullera de prioriterade cykelstråken. Cykla med lastcykel föreslår att även använda lastcykel med el-assist som tjänstefordon.Uppdatering 140619

Cykla med lastcykel kontaktar Pye Seaton på Trafikkontoret, som är projektledare för cykeljouren. Förslaget med lastcyklar i patrullerande cykeljouren, och möjliga fördelar förklaras och mailas över. Pye hälsar att just nu fungerar elbilarna bra för den tänkta funktionen. De kommer att utvärderas efter säsongen, och då tar de med sig alla synpunkter och förslag om lastcyklar.


Uppdatering 140519

Cykla med lastcykel ringer upp Daniel Patzelt på Peab som är arbetschef på drift och underhåll i Stockholm. 
- Just nu har vi en testperiod med elbilarna på de prioriterade cykelstråken säger Daniel. Vi tittar bland annat på elbilarnas räckvidd och var de gör störst nytta. De ska kunna sopa upp glas och andra främmande föremål på cykelbanan, samt t.ex. klippa grenar som hänger ner. De ska också kunna rapportera brister via tyck till appen, samma app som allmänheten använder. Samt de kan ringa in till Trafik Stockholm och rapportera akuta fel. 

Hur ser du på möjligheten att testa en el-assisterad lastcykel som komplement till patrullerande cykeljour? 
- Det får Trafikkontoret ta ställning till som är ansvariga och beslutsfattare för projektet, men vi är öppna för alla förslag. Potentialen och fördelarna med lastcykel kan vara:

 • En tvåhjulig lastcykel får plats i cykel- och gångtrafik även under rusningstid. På många ställen riskerar el-bilen att dagtid skapa köer för cyklande. På vissa ställen kommer kanske en el-bil inte få plats även på cykelbanans båda färdriktningar.
 • Med lastcykel får föraren en utökad upplevelse av hur det är att cykla på cykelstråket. Och kan då lämna felrapporter med utökad nyans. 
 • Lastcykel med el-assist är dramatiskt billigare i inköp och drift. En elbil med 13 mils räckvidd kostar ca 300.000 kr. Lastcykel med el-assist kostar ca 45.000 kr. Extra batteri som förlänger lastcykelns räckvidd kostar ca 7000kr, och ger då mellan 15-20 mils räckvidd. Och kan laddas under lunchrast vilket ger obegränsad räckvidd.
 • Med lastcykel i cykeljouren kan Stockholms stad visa att många serviceuppdrag är möjliga med lastcykel. Det blir en inspiration till fler att använda lastcykel i näringsverksamhet. Det ökar potentialen för hållbar mobilitet och fossilfrihet på väg. Det stärker stadens miljöprofil och stärker stadens ambition att bli cykelstad.
 • Lastcykel tar liten plats vid parkering på/bredvid cykelbanan vid insats, och kan då stanna på ett helt annat sätt, och på nästan alla ställen, utan att hindra gående och cyklande.
 • Med lastcykel är det lätt för föraren att prata med andra cyklande under färd, för att fånga upp cyklandes erfarenheter, samt informera cyklande om cykeljourens verksamhet.


Här är några fakta saxat från pressmeddelandet om patrullerande cykeljour.


Cykeljouren kommer i sommar att utökas med nya elbilar, för att bland annat avhjälpa lätta hinder utmed cykelbanorna, så som sopa upp glas, klippa nedhängande grenar, sopa upp grus med mera. Cykeljourstyrkan kommer att patrullera utvalda cykelstråk i västerort och söderort samt vissa sträckor i innerstaden.

Idag är det huvudpendlingsstråken utmed trafiklederna som prioriteras samt vissa delar av innerstaden. Efter utvärderingar kommer beslut att tas hur en utökning kommer att ske. Målet är att utöka stråken allteftersom tillsammans med stadens stadsdelsnämnder och entreprenörer. Staden arbetar också tillsammans med kranskommunerna i syfte att få ett funktionellt cyeklvägnät till stånd utifrån den regionala cykelplanen.

Cykeljouren är ett samlingsnamn för olika funktioner (en kombination av underhålls- och driftåtgärder) som trafikkontoret använder för att öka framkomligheten för stadens alla cyklister och göra att det möjligt att cykla året runt.

Förutom att utföra driftåtgärder för att säkerställa cykelbanornas framkomlighet på daglig basis, under hela året, så ingår även underhåll i Cykeljourens uppdrag, t ex att förbättra belysning, skapa bättre beläggningar, breddning av cykelbanor, siktröjning, bygga bort farliga hinder och utveckla nya driftmetoder.

Cykeljourens drift sker på olika sätt vintertid och sommartid.

För sommartid – med bar mark – gäller följande:

 • Trafikkontoret använder 2 stycken elbilar som patrullerar utvalda sträckor, i västerort, söderort och vissa delar av innerstaden.
 • Elbilarna ska patrullera vårt cykelnät (drygt 6 mil), utifrån de prioriterade cykelstråken, 8 timmar per dag, från tidig morgon till eftermiddag.
 • Maxhastigheten är 30 km/h - Elbilarnas funktion kommer bland annat att vara att avhjälpa lätta hinder utmed cykelbanorna, så som sopa upp glas, klippa nedhängande grenar, sopa upp grus mm. De som kör bilarna ska också kunna hjälpa cyklister som t ex har fått punktering. De som kör bilarna ska ha ”tyck-till-appen” så att de enkelt ska kunna göra felanmälan.
 • Varje elbil kommer att utrustas med hjärtstartare. De som kör elbilen har genomgått utbildning i HLR.
 • De som kör bilarna ska också kunna hjälpa cyklister som t ex har fått punktering.Comments